ул. Тинтява 15-17
1113 София, България

+359 2 9607141

+359 2 9607185

Политика по управление

Ръководството на Организацията приема модела на Интегрирана система за управление, съгласно стандартите ISO 9001:2015 (с внедрени към нея изискванията на точки от 4 до 7 на БДС EN ISO/IEC 17025:2018), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO/IEC 20000-1:2018.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 • Качеството е цел и измерение на успехите на фирмата.
 • Добрата репутация и авторитет на фирмата се поддържат от колективната ангажираност на служителите от всички нива към качеството.
 • Внедряването на Система за управление на качеството ISO 9001:2015 (с внедрени към нея изискванията на точки от 4 до 7 на БДС EN ISO/IEC 17025:2018) в Организацията не е еднократен акт, а непрекъснат процес на нейното усъвършенстване и подобряване.
 • Решаваща роля в този процес има персонала на фирмата, неговата професионална компетентност и етика. Професионалната подготовка на служителите в Организацията е задача с висок приоритет.
 • Ръководството на Организацията включва като елемент на своята политика постоянното изучаване на върховите технологични постижения в производството на електронни продукти с оглед на усвояването им.
 • Световното равнище в електронните технологии, изискванията и оценката на клиентите и съответните заинтересовани страни са определящи фактори в нашата работа.
 • В Организацията се разработва и изпълнява годишен план за измерими цели по качеството.
 • За постигане на поставените цели се:

- Прави постоянна оценка на съответствието на дейността и произвежданите продукти и средства за измерване в Организацията с изискванията на приложимото законодателство в Република България и привеждане в съответствие с него.

- Прави постоянна оценка на съответствието на произвежданите средства за измерване в Организацията със съответния сертификат за ЕС изследване на типа.

- Управляват етапите от дейността на доставчиците и подизпълнителите за постигане на съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 на Организацията.

 • Ръководството на Лабораторията за проверка на електромери към Организацията се ангажира с компетентността, безпристрастността и съгласуваността на лабораторните дейности.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организацията има ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяване в резултат от дейността на Организацията и за постигане на съответствие с изискванията на Системата за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 на Организацията. Извършваме периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, относно околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на Организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда.

Организацията поема ангажимента да спазва всички законови изисквания и изисквания на други заинтересовани страни, които сме поели да спазваме, отнасящи се до нашите аспекти.

Организацията извършва контрол и непрекъсната оптимизация при използването на природните ресурси за изпълнение дейността на Организацията. Доколкото е в правомощията и възможностите ни, се стараем продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти, да са екологосъобразени и с минимални отрицателни въздействия върху околната среда.

Нашите генерални цели относно околна среда са:

 • Предотвратяване/намаляване на замърсяването в резултат от дейността ни;
 • Непрекъснато подобряване;
 • Следене, актуализиране, разпространение и спазване на приложимите законови изисквания, които Организацията е приела да спазва, отнасящи се до нашите аспекти на околна среда.

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Организацията поема ангажимента за предотвратяване на инциденти и злополуки, за предотвратяване на нараняване или заболяване, консултиране и участие на работниците и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) ISO 45001:2018 на Организацията при изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа.

Нашите генерални цели по здраве и безопасност при работа са:

 • Предотвратяване на нараняване и заболяване
 • Kонсултиране и участие на работниците в СУЗБР
 • Непрекъснато подобряване на СУЗБР и изпълнението на дейностите, свързани със СУЗБР
 • Съответствие с действащото законодателство и другите изисквания за безопасност и здраве, които сме приели да изпълняваме.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Ръководството на Организацията приема модела на Система за управление на услугите, съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 20000-1:2018.

Настоящият документ представя официално декларация на ръководството за политиката по управление на услуги в Организацията. Тя дава рамка за определяне на конкретни измери цели по управление на услуги.

Ръководството на Организацията желае да докаже своите способности да разработва, доставя и подобрява предоставяните услуги и се ангажира с провеждането на политика за управление на услугите.

Нашите генерални цели относно услугите са:

 • Постоянен стремеж към все по-ефикасно и ефективно изпълнение и удовлетворяване на поставените изисквания и доставяне на услугите;
 • Повишаване качеството на предлаганите услуги чрез идентифициране на рисковете и постоянно изследване възможностите за подобрение на внедрените процеси;
 • При предоставянето на услуги да следва най-новите и най-добрите практики в управлението на услугите;
 • Осигуряване на прозрачност на услугите, спрямо клиентите;
 • Предлагане и доставяне на услугите на договореното гарантирано ниво на услугата със стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство;
 • Увеличаване на удовлетвореността на клиентите от използваните услуги;
 • Изследване на потребителското мнение и търсене за подобряване на процесите и подобряване на крайните услуги;
 • Предоставяне от Организацията на отличаващи се и по-добри от тези на конкурентните компании услуги;
 • Работа с доказани в областта поддоставчици;
 • Предоставяне на съответстващи услуги в конкурентна среда, с непрекъснат стремеж услугите и Системата за управление на услугите да се подобряват постоянно;
 • Увеличаване на възможностите за продажби, чрез постигане на съответствие с ISO/IEC 20000- 1:2018, като бизнес изискване;
 • Ефективно управление, измерване и подобрение на процесите за управление на услугите;
 • Гарантиране, че целият персонал, участващ в управление на услугата, е запознат подробно и осъзнава своето участие в процесите за управление на услугите.

Ръководството на Организацията и на Лабораторията за проверка на електромери към нея гарантира, че тази политика по управление и тези генерални цели по управление са разбрани и прилагани на всички нива в организационната структура на дружеството и на лабораторията.

София, 10.10.2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ

Системата за управление сигурността на информацията (СУСИ) включва рамка, в която ясно са дефинирани целите и принципите на информационната сигурност и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като едновременно с това създава ясни критерии за оценка на риска.

СУСИ е съобразена с всички административни, правни и нормативни изисквания на процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, договорните задължения за осигуряване на сигурност и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска.

Управителят на Организацията декларира, че главна цел на Ръководството и целия персонал е да създава доверие, като предоставя на своите клиенти, партньори и заинтересовани лица продукт, който да съответства на техните изисквания за сигурност и за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като едновременно с това гарантира конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на:

 • Административна, правна, информационна и счетоводна дейност;
 • Управление на предоставяните услуги и производствената дейност;
 • Непрекъснатост на работата и кризисен мениджмънт.

Организацията се стреми да осигури 100% сигурност на информационните активи, касаещи процесите и създаваните продукти и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Организацията ясно определя информационната сигурност, защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, нейните цели, области и степени на важност, като механизъм за осигуряване и/или използване на информацията. На тази база Организацията планира ефективни механизми за контрол, които гарантират постигането на поставените цели и се основават на основните принципи на информационната сигурност.

Организацията непрекъснато повишава нивото на информационната сигурност и защитава информацията от широк диапазон заплахи, за да гарантира непрекъснатост на процесите, защита на бизнес интересите и повишаване конкурентността, доверието и деловите възможности на Организацията.

Организацията непрекъснато изучава и внедрява най-новите научно-технически достижения в Системата за управление сигурността на информацията и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Организацията поддържа екип от квалифициран и мотивиран персонал, който изпълнява на съвременно и професионално ниво всички задачи по обезпечаване на информационната сигурност и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Управителят се стреми всеки служител да осъзнава важността на своите действия и да участва активно в процеса на усъвършенстване на Системата за управление сигурността на информацията.

За обезпечаването на планираните процеси и дейности организацията поддържа актуални планове за реагиране при извънредни ситуации. Този процес е под управлението и контрола на управителя. Персоналът осигурява пълната подкрепа при поддържане на информационната сигурност и кризисния мениджмънт и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Организацията внедрява, поддържа и усъвършенства интегрирана система за управление на качеството, информационната сигурност и на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в съответствие с изискванията на стандартите за информационна сигурност и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

София, 01.03.2018 г.

Препоръчани продукти

  Нашите приложения:
  Daisy Manager