Ръководството на Организацията приема модела на Интегрирана система за управление, съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 1. Качеството е цел и измерение на успехите на фирмата.

 2. Добрата репутация и авторитет на фирмата се поддържат от колективната ангажираност на служителите от всички нива към качеството.

 3. Внедряването на Система за управление на качеството в Организацията не е еднократен акт, а непрекъснат процес на нейното усъвършенстване и подобряване.

 4. Решаваща роля в този процес има персонала на фирмата, неговата професионална компетентност и етика. Професионалната подготовка на служителите в Организацията е задача с висок приоритет.

 5. Ръководството на Организацията включва като елемент на своята политика постоянното изучаване на върховите технологични постижения в производството на електронни продукти с оглед на усвояването им.

 6. Световното равнище в електронните технологии, изискванията и оценката на клиентите и съответните заинтересовани страни са определящи фактори в нашата работа.

 7. В Организацията се разработва и изпълнява годишен план за измерими цели по качеството.

 8. За постигане на поставените цели се:

 • Прави постоянна оценка на съответствието на дейността на Организацията с изискванията на приложимото законодателство в Република България и привеждане в съответствие с него.

 • Управляват етапите от дейността на доставчиците и подизпълнителите за постигане на съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 на Организацията.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организацията има ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяване в резултат от дейността на организацията и за постигане на съответствие с изискванията на Системата за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 на Организацията. Извършваме периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, относно околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда.

Организацията поема ангажимента да спазва всички законови изисквания и изисквания на други заинтересовани страни, които сме поели да спазваме, отнасящи се до нашите аспекти.

Организацията извършва контрол и непрекъсната оптимизация при използването на природните ресурси за изпълнение дейността на организацията. Доколкото е в правомощията и възможностите ни, се стараем продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти, да са екологосъобразени и с минимални отрицателни въздействия върху околната среда.

Нашите генерални цели относно околна среда са:

 • Предотвратяване/намаляване на замърсяването в резултат от дейността ни;

 • Непрекъснато подобряване;

 • Следене, актуализиране, разпространение и спазване на приложимите законови изисквания, които организацията е приела да спазва, отнасящи се до нашите аспекти на околна среда.

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Организацията поема ангажимента за предотвратяване на инциденти и злополуки, за предотвратяване на нараняване или заболяване и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 на Организацията при изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа.

Нашите генерални цели по здраве и безопасност при работа са:

 • Предотвратяване на нараняване и заболяване;

 • Непрекъснато подобряване на СУЗБР и изпълнението на дейностите, свързани със СУЗБР;

 • Съответствие с действащото законодателство и другите изисквания за безопасност и здраве, които сме приели да изпълняваме.

София, 05.10.2017 г.